You are currently viewing Konkurs za upis u I razred Medrese “Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” za školsku 2022/2023. godinu

Konkurs za upis u I razred Medrese “Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” za školsku 2022/2023. godinu

K O N K U R S za upis učenika u I (prvi) razred Medrese ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” u Banjoj Luci u školskoj 2022/2023. godini
Na osnovu odredbi člana 17. i člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa i člana 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, te Odluke o upisu učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u školskoj 2022/23. godini, i člana 29. Statuta, Medresa Reis Ibrahim-ef. Maglajlić raspisuje

K O N K U R S
za upis učenika u I (prvi) razred Medrese ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” u Banjoj Luci
u školskoj 2022/2023. godini

Kandidati za upis u Medresu ”Reis Ibrahim-ef. Maglajlić” u Banjoj Luci, u školskoj 2022/2023. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da nisu stariji od 18 godina,
  • da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
  • da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Prijava i upis učenika u prvi razred u školsku 2022/2023. godinu realizirat će se dostavom putem e-maila (medresa@muftijstvobanjalucko.ba), putem pošte ili lično u sekretarijatu Škole.
Kandidati za upis u medrese neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.

Uz prijavu na konkurs za upis učenika u prvi razred medrese svaki kandidat priložit će sljedeće dokumente:

  • svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
  • uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH, Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 18. juna 2022. godine.
Medresa će objaviti rezultate prijema i upis učenika na web stranici Medrese, najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika.
Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju u medresu najkasnije tri dana od dana objavljivanja konačne liste rezultata prijema učenika u sekretarijat Medrese.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na službenoj web stranici medrese medresabl.edu.ba i putem službene e-mail adrese medrese medresa@muftijstvobanjalučko.ba.

Izvor